Ordningsregler och felbestämmelser


§ 1 Ordningsregler

1.1 Skålar med marker skall stå till vänster om respektive spelare.

1.2 Pinnar som betalas ut läggs bredvid mottagarens skål.

1.3 Vem som helst av spelarna har rätt att blanda kortleken innan den kuperas. Den som sitter till vänster om givaren har rätt att blanda sist.

1.4 Kupering sker genom att lyfta av den övre delen av den framlagda kortleken och lägga ner de avlyfta korten på den sida om den kvarvarande underdelen som ligger närmast givaren.

1.5 Spelarna får inte ta upp korten från bordet förrän givaren lagt ner talongen.

1.6 Talongen skall ligga mitt på bordet. En spelare som köper skall lämna kvar de kort som återstår av talongen mitt på bordet. Spelaren som köper måste hålla ordning på de egna kastkorten, så att de inte förväxlas med återstoden av talongen; de kan t.ex. läggas invid den egna skålen. Överblivna kort från talongen läggs undan före första utspel.

1.7 Ett korrekt givet bud får inte återtas.

1.8 Ett pass får inte återtas, även om spelaren med sitt pass bryter mot gökkonventionen.

1.9 Spelare får titta på korten i föregående stick tills korten i pågående stick vänts bort

1.10 Lagt kort ligger.

1.11 Motspelarna får aldrig rådgöra med varann, varken i solo grande misär ouverte royale eller i något annat spel. Miner eller andra signaler som indirekt ger upplysningar om vilka kort som bör eller inte bör spelas är förbjudna. Det är förbjudet att påpeka vilket kort som spelats av vem eller vem som dittills lagt högst, såvida man inte svarar på en direkt förfrågan. Utkuperade spelare och åskådare får inte kommentera eller på annat sätt ingripa i spelet.

1.12 Om spelföraren tror att spelet är osättbart, kan han lägga upp handen. Om båda motspelarna håller med, är spelföraren hemma, men om någon av motspelarna anser att spelet fortfarande kan sättas, måste spelföraren ta upp korten och fortsätta spela. Om någon av motspelarna exponerar sina kort innan partnern hunnit svara, har partnern fortfarande rätt att kräva att spelet skall fortsätta, men spelföraren har rätt till insyn i de exponerade korten.

1.13 En motspelare har rätt att fråga sin partner om han vill ge upp spelet. Svarar han ja är spelföraren hemma. Motspelarna tillåts dock inte diskutera sin kortsits eller sina sättmöjligheter. Om någon av motspelarna ger upp spelet utan att rådfråga sin partner, är spelföraren hemma.

1.14 En spelare har alltid rätt till insyn i pullan och motspelarnas markerskålar vid det egna bordet, men inte vid andra bord.

Kassören Erik

§ 2 Allmänt om regelbrott

2.1 Innan budgivningen avslutats svarar varje spelare för sina egna fel.

2.2 När budgivningen avslutats utgör de båda försvararna eller motspelarna ett par som tillsammans spelar mot spelföraren.
Partnerskapets solidaritet gäller alltid fullt ut i försvaret: en felande motspelare behöver inte kompensera sin partner för utebliven vinst eller åsamkad förlust.

2.3 Den utkuperade spelaren vid spel på fyra räknas inte som en aktiv part i given och kan därför aldrig avkrävas bot för eventuella otillbörliga ingrepp i spelet.

2.4 Om någon begår ett fel som inte innebär någon nackdel för motparten, rättas detta utan straff.

2.5 Om någon begår ett fel som medför skada för motparten eller som innebär att given inte kan genomföras på ett rimligt sätt, avbryts given.
Om budgivningen ännu inte avslutats, kan påföljden för den felande spelaren högst bli en bet i pullan.
Om budgivningen avslutats och ett spel därmed påbörjats, betalas som om den felande parten förlorat spelet.

2.6 Om bot eller betalning erläggs efter avbruten giv går turen att ge vidare medsols, annars ger samma spelare på nytt.

2.7 Fel skall anmälas så snart de upptäcks.
Om ett fel uppmärksammas för sent, förfaller den felande sidans ansvar och spelet fortsätter under gällande förutsättningar.
Fel i budgivningen kan påtalas tills köpet påbörjats, under förutsättning att budgivningen avslutats med två korrekta pass.
Fel i budgivning som inte avslutats med två korrekta pass t.ex. om någon börjar köpa innan hans bud passats av, fel vid val av trumf och alla fel i köpet utom felekartering kan påtalas tills första sticket vänts bort.
Felaktigt utspel eller påspel kan påtalas tills nästa stick vänts bort.
Felekartering och uraktlåtenhet att bekänna färg kan påtalas tills spelarna överlämnat korten till den spelare som skall ge i nästa giv.
Fel i betalningen av ett spel kan påtalas tills alla spelare tagit upp sina kort på handen i nästnästa giv.
Fel i sammanräkningen kan påtalas tills spelarna lämnat ifrån sig sina marker.

2.8 Om flera fel som medför att given måste avbrytas upptäcks samtidigt, straffas bara den spelare eller den part som felade först (såvida inte den först felande partens ansvar för sitt fel upphört).

2.9 Om spelföraren begått ett fel före första utspel som i princip medför att handen är lagd t.ex. felekartering men som upptäckts först under spelet av korten, kan motspelarna spela vidare under gällande förutsättningar om båda är överens om detta.
Om spelföraren till följd av felet har för många kort på handen, spelas tretton stick.
Spelföraren tillåts inte lägga bort några kort, utan kommer att ha kort kvar på handen när given är slut.
Om spelföraren har för få kort på handen, fortsätter spelet så länge han har kort kvar.
I trumfspel går spelföraren hem, om han minst tar det antal stick som krävs för hemgång vid spel med rätt antal kort, och han går kodilj, om motspelarna minst tar det antal stick som krävs av dem för att säkra kodilj vid spel med rätt antal kort.
I annat fall är spelföraren bet.

2.10 Om en spelare vill spela ett solospel högre än vira men någon annan spelare begår ett fel som medför att given måste avbrytas innan solospelet blivit slutbud, har solospelaren ändå alltid rätt att genomföra sitt spel under förutsättning att han själv sitter med en giltig hand på tretton kort, att kortleken inte innehåller kort från en annan lek vare sig i talongen eller på någon av spelarnas händer och att givaren gett klartecken genom att lägga ner talongen på bordet.
Det fel som begicks rättas om möjligt, men om spelföraren anser att han fått orimlig nackdel av felet eller om spelarna inte kan komma överens om hur felet skall rättas, blandar givaren motspelarnas och talongens kort och delar ut dem på nytt.
Om en spelare på detta sätt väljer att fullfölja ett solospel, förfaller övriga spelares ansvar för de fel som begåtts.
Gör flera spelare anspråk på solospel, får den spela som har det högsta budet.

§ 3 Fel i given

3.1 Givaren ansvarar för att alla spelare tilldelas rätt antal kort och att det ligger rätt antal kort i talongen.
Han har rätt att räkna korten i talongen innan han lägger ner den på bordet.
Upptäcker givaren därvid att talongen innehåller ett felaktigt antal kort, blir det omgiv utan bot.

3.2 Om kort slås upp under given, om kort exponeras för att de ligger felvända i kortleken eller om givaren begår något fel som upptäcks innan han lagt ner talongen på bordet, blir det omgiv utan bot.

3.3 Om kortleken innehåller kort från en annan lek, blir det omgiv utan bot oavsett när i given felet upptäcks.

3.4 Om en spelare begår ett fel innan han sett något av sina egna kort t.ex. tar upp fel kort från bordet – blir det omgiv utan bot.

3.5 Om fel antal kort konstateras på någon av spelarnas händer innan spelaren köpt eller spelat till ett stick, är det felgiv.
Givaren sätter bet och turen att ge går vidare medsols.

3.6 Om fel antal kort konstateras i talongen innan någon annan spelare än givaren köpt och före första utspel, är det felgiv.
Givaren sätter bet och turen att ge går vidare medsols.
Fel antal kort i talongen efter första utspel eller sedan någon annan spelare än givaren köpt beaktas icke.

3.7 Om felvända kort konstateras i talongen sedan givaren lagt ner talongen på bordet, skall dessa kort tillsvidare ligga kvar med bildsidan upp.
Om slutbudet blir ett köpspel eller ett solospel får de felvända korten inte köpas, utan plockas åt sidan.
Om slutbudet blir ett gaskspel beaktas inte de felvända korten, utan spelföraren köper hela talongen på vanligt sätt.

§ 4 Fel i budgivningen

4.1 Om en spelare ger ett bud som inte tar över föregående bud och om det fortfarande finns kvar bud i samma budkategori, måste han ge ett nytt bud.
Han får ge valfritt bud högre än föregående bud, men får inte passa.
Om det inte finns några bud kvar i samma kategori, får spelaren välja mellan att passa och ge ett nytt bud.

4.2 Om en spelare som sitter i andra hand passar innan första hand talat, och om första hand sedan väljer att passa, kan den spelare som bjöd kräva att den felande spelaren i andra hand ger ett annat bud än pass.

4.3 Om en spelare som inte står på tur att bjuda ger ett annat bud än pass, beaktas icke budet.

4.4 Om en spelare begår ett fel som medför att given måste avbrytas innan budgivningen avslutats t.ex. tar upp kort ur talongen innan alla spelare passat eller genom avslöjande kommentarer om sin egen kortsits missgynnar någon av de övriga spelarna sätter den felande spelaren bet. Turen att ge går vidare medsols.

§ 5 Fel i köpet

5.1 Om trumfvalet sker på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att spelarföraren turnerar upp ett felaktigt antal kort eller glömmer ange trumf innan han köper, avbryts given och spelföraren betalar för lagd hand.
Pinnbetalningen sker i den lägsta färg som hade varit möjligt som trumf, om trumfvalet gått till på ett korrekt sätt. Om spelföraren glömt att ange trumf i ett spel som bjudits i högsta färg utgår ingen straff, eftersom trumffärgen redan är angiven av budet.

5.2 Om spelföraren begår något annat fel i köpet
som medför att given måste avbrytas före
första utspel, betalar han för lagd hand.

5.3 Om motspelaren till höger om spelföraren börjar förbereda sitt köp eller på annat sätt signalerar sina avsikter i köpet innan motspelaren till vänster avslutat sitt köp, är spelföraren hemma.

5.4 Om någon av motspelarna begår ett annat fel i köpet som medför att given måste avbrytas, är spelföraren hemma.

§ 6 Felekartering

6.1 En spelare som sitter med fel antal kort på handen sedan han köpt eller spelat till ett stick sägs ha ekarterat fel, oavsett om felet uppstod i köpet eller för att han glömde räkna igenom korten på givarhanden.

6.2 Om spelföraren ekarterat fel avbryts given, såvida inte båda motspelare önskar spela vidare under gällande förutsättningar.
Om motspelarna inte vill fortsätta betalar spelföraren för lagd hand, såvida han inte redan var kodilj när felet upptäcktes.

6.3 Om en motspelare ekarterat fel, är spelföraren hemma.

6.4 Om både spelföraren och någon av motspelarna ekarterat fel, straffas bara spelföraren.

§ 7 Fel vid spelet av korten

7.1 Om en spelare spelar ut eller spelar på till ett stick när han inte står på tur eller av andra skäl blottar kort från sin hand, rättas detta utan straff, såvida inte det faktum att kortet eller korten blottades påverkar utgången av spelet till motpartens nackdel.
I det senare fallet avbryts given och motparten får betalt för det mest gynnsamma utfall som fortfarande var möjligt när felet begicks.

7.2 Om en spelare underlåter att bekänna färg och om felet upptäcks innan nästa stick vänts bort, rättas detta utan straff, såvida inte utgången av spelet därmed påverkas till motpartens nackdel.
Rättelse sker genom att det felaktigt spelade kortet och alla kort som spelats därefter tas upp på spelarnas händer.
Den felande spelaren lägger sedan ett nytt kort i rätt färg, och spelet fortsätter medsols.
Om utgången av spelet påverkas till motpartens nackdel eller om nästa stick redan har vänts bort, avbryts given och motparten får betalt för det mest gynnsamma utfall som fortfarande var möjligt när felet begicks.

© Stockholms Wirasällskap Senast reviderat den 6 maj 2010