Stadgar

Stadgar för Stockholms Wirasällskap

Antagna vid ordinarie årssammanträden den 12/1 1978, den 22/1 1985, den 25/1 2001, den 29/1 2004 och den 17/2 2011

§ 1 Ändamål
Sällskapets ändamål är att bilda en föreningspunkt för vänner av viraspelet och att verka för utbredandet av intresset för spelet.
På sammankomsterna må inget annat spel än vira förekomma.

§ 2 Medlemskap
Varje för viraspelet intresserad person kan efter anmälan till styrelsen och efter dess beprövande vinna inträde i sällskapet.
Medlem, som önskar utträda ur sällskapet, bör anmäla detta till styrelsen.

§ 3 Hedersledmöter
Medlem, som har gjort sig särskilt förtjänt om sällskapet, kan efter styrelsens tillstyrkan utses till hedersledamot.
Hedersledamot är befriad från årsavgift.

§ 4 Medlemsavgift
Medlem skall varje kalenderår erlägga årsavgift, vars storlek bestäms vid det ordinarie årssammanträdet, dock att medlem som inträder under höstterminen, erlägger endast halv avgift.

§ 5 Uteslutning
Medlem, som uppträder störande vid sällskapets sammankomster, kan uteslutas ur sällskapet av styrelsen.
Medlem, som ej erlägger fastställd årsavgift, kan avföras ur medlemsförteckningen av styrelsen.

§ 6 Sammanträden
Sällskapets sammanträden är dels det ordinarie årssammanträdet, som skall hållas i januari eller februari, dels extra sammanträden.
Kallelse till ordinarie eller extra sammanträde skall utsändas senast 8 dagar före sammanträdet.

Vid ordinarie årssammanträde skall bland annat följande ärenden behandlas:
a) Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet
b) Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll
c) Styrelsens berättelse för det gångna året
d) Revisorns berättelse
e) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
f) Beslut om antalet styrelseledamöter
g) Val av ordförande för löpande verksamhetsår
h) Val av övriga styrelseledamöter för löpande verksamhetsår
i) Val av en revisor för löpande verksamhetsår
j) Bestämmande av medlemsavgiften för året
k) Framställningar från styrelsen
l) Andra framställningar

Extra sammanträde hålls när ordföranden anser detta behövligt eller när minst fem medlemmar skriftligen med angivande av skäl hos ordföranden hemställer därom, varvid i sistnämnda fall sammanträde skall hållas inom en månad efter hemställningens inlämnande.
Vid extra sammanträde får endast den eller de frågor behandlas, som varit anledning till sammanträdets hållande och som meddelats i kallelsen.

§ 7 Röstning
Vid fattande av beslut och vid val äger varje vid sammanträdet närvarande medlem en röst.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal fäller ordföranden utslaget utom vid val av styrelse, då avgörande sker genom lottning.

§ 8 Styrelse
Sällskapets angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör och därutöver ledamöter enligt årsmötets beslut.
Firman tecknas av kassören och ordföranden.
Styrelsen åligger att utöva sådan verksamhet att sällskapets intressen tillvaratasoch dess i § 1 angivna ändamål uppfylls.

Styrelsen äger rätt att utan sällskapets hörande bestämma om sällskapets angelägenheter utom i frågor som rör
a) Ändring av stadgarna
b) Upplösande av föreningen
c) Bestämmande av uttaxeringar
d) Utseendet av hedersledamöter
e) Ändring av spelreglerna

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, då så av honom anses erforderligt eller då minst tre styrelseledamöter så önska.
Inom styrelsen äger varje ledamot en röst. Styrelsen är beslutsför, när minst halva antalet styrelseledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal fäller ordföranden
utslaget. Vid förfall för ordföranden träder vice ordföranden i hans ställe.

§ 9 Räkenskapsår
Sällskapets räkenskapsår är kalenderåret. Räkenskaper och protokoll skall överlämnastill revisorn minst en vecka före årssammanträdet.

§ 10 Spelaftnar
Spelaftnar skall anordnas i den omfattning och under de former, som styrelsen bestämmer.
Utomstående intresserade äger att efter inbjudan från styrelsen eller med styrelsens medgivande deltaga i sällskapets spelaftnar.

§ 11 Revision
Revisorn skall granska sällskapets räkenskaper, genomgå sällskapets och styrelsens protokoll och taga del av styrelsens åtgärder samt vid det ordinarie årsmötet avgiva skriftlig berättelse över revisionen.

§ 12 Föreningens upplösande
Föreningen kan upplösas efter beslut av ordinarie årssammanträde eller extra sammanträde.
Föreningens tillgångar skall därvid doneras till annan av sammanträdet beslutad ideell organisation eller verksamhet med anknytning till svensk spelkultur.

§ 13 Ändring av stadgarna
Tillägg till eller ändring av dessa stadgar kan ske endast på ordinarie årssammanträde efter framställning av styrels